Odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat

Odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat

Głównie 8-10 lat temu, w rzadszych przypadkach również obecnie, wiele osób otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie posiadały lub posiadają pośrednicy finansowi (Open Finance), banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank) oraz towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych). Ponieważ posiadanie polisolokaty wiąże się z przeróżnego rodzaju opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, natomiast brak gwarancji wypłaty środków na koniec trwania umowy, wzrasta ilość postępowań dotyczących odzyskiwania kosztów likwidacyjnych i pieniędzy z polisolokat.

Konsekwencje likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w ogromnym skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to kombinacja lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłat jest niesymetryczny – znaczna ich część przeznaczona zostaje na inwestycje o podwyższonym ryzyku. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z bankiem czy ubezpieczycielem są zazwyczaj niekorzystne. W razie nieudanej inwestycji, opłatami zostaje obarczona wyłącznie jedna strona – klient.
Wpłaty na polisolokatę należy wnosić z częstotliwością wyznaczoną w umowie, przykładowo co miesiąc, 3 miesiące, pół roku lub rok. Częstą praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest zasada, iż w przypadku nie wniesienia opłaty, np. przez okres trzech miesięcy pod rząd, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient otrzymuje nieznaczny ułamek z funduszu, który dotychczas zdołał uzbierać.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to kilka do nawet kilkudziesięciu lat, toteż nierzadko posiadacze polisolokaty decydują się na jej likwidację przed upływem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od właściciela zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona osiągnąć nawet kwotę odpowiadającą ilości środków uzbieranych dotychczas na polisolokacie. W sytuacjach likwidacji polisolokaty wskazane jest zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych funkcjonują kancelarie wyspecjalizowane w prowadzeniu postępowań, dotyczących likwidacji polisolokat i odzyskiwania pieniędzy z polisolokat.