Pomiary geodety

Pomiary geodety

Geodezja zajmuje się opisywaniem kształtu i wielkości kuli ziemskiej, a także wyznaczaniem wysokości i lokalizacji punktów na powierzchni ziemi. Mapy wielo- i małoskalowe są najbardziej widocznym wynikiem prac geodezyjnych. Odpowiednio opracowane stanowią materiał wysokościowy do wszelkiego rodzaju prac inwestycyjnych w komunikacji, budownictwa przemysłowego, górnictwa, jak także w zakresie melioracji oraz racjonalnej uprawy.

Na czym polega praca geodety?

Do obowiązków geodety należy m.in.:

  • kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji
  • wznowienie granic
  • tworzenie map do celów projektowych
  • tyczenie sieci uzbrojenia terenu
  • pomiary powierzchni lokali
  • geodezyjne badanie urządzeń przemysłowych

. Poza tym trudni się także wykonywaniem pomiarów podstawowych, sporządzaniem analiz fotogrametrycznych, czy nanoszeniem na mapę bieżących informacji o rozmieszczeniu obiektów w przestrzeni.