Wyprowadź swój biznes z kryzysu! Rozważ restrukturyzację spółki

Wyprowadź swój biznes z kryzysu! Rozważ restrukturyzację spółki

Kiedy firma znalazła się w poważny kryzys, wierzytelności względem partnerów rosną z każdym dniem, a decyzja o ogłoszeniu bankructwa zdaje się być jedynym możliwym rozwiązaniem, być może nadszedł czas na rozpatrzenie innej alternatywy: restrukturyzacji.

Postępowanie restrukturyzacyjne – na ratunek zadłużonym spółkom

Restrukturyzacją można nazwać przekształcenie przedsiębiorstwa mającą na celu niedopuszczenie do jego upadłości i w efekcie wzrost jego wartości. Od stycznia 2016 r. postępowania restrukturyzacyjne systematyzuje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy dają wiele możliwości zawarcia układu z wierzycielami, zatem są wyraźnie bardziej ukierunkowane na właścicieli firm. Również postępowania toczą się szybciej niż w latach poprzednich i wymagają mniej formalności. Działania restrukturyzacyjne dają wiele pożytków: pozwalają zatrzymać egzekucje komornicze, zahamować nakręcającą się spiralę zadłużenia, powstrzymać realizację niepomyślnych ugód, a przede wszystkim ochronić firmę przed upadłością.

Cztery typy postępowań restrukturyzacyjnych

Wymieniona powyżej ustawa wymienia 4 możliwości prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Jest to:
– przyspieszone postępowanie układowe, które umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po opracowaniu i zaakceptowaniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Toczy się ono w sądzie, jednak w domyśle ma prowadzić do rychłego zawarcia układu pomiędzy dłużnikiem oraz wierzycielami. Takie postępowanie trwa zwykle nie dłużej niż 6 miesięcy.
– postępowanie układowe, na które decydują się przeważnie przedsiębiorcy obawiający się niewypłacalności. W tym bardzo wnikliwym postępowaniu sędzia może zabezpieczyć dobytek dłużnika przez wskazanie tymczasowego nadzorcy sądowego. Okres trwania tego typu postępowania jest często dłuższy aniżeli 12 miesięcy, gdyż w sprawach odnoszących się do wierzytelności spornych, to sędzia rozstrzyga o ostatecznej wysokości zobowiązania.
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które nie toczy się przed sądem. W takim postępowaniu to zadłużona firma przy wsparciu ze strony nadzorcy układu, którego zresztą sama wybiera, osobiście prowadzi negocjacje z wierzycielami i gromadzi ich głosy na piśmie. Rolą sądu jest tutaj tylko zaakceptowanie układu kierując się wolą wierzycieli.
– postępowanie sanacyjne, które niezależnie od czynności dążących do zawarcia układu z wierzycielami, pozwala dłużnikowi na przeprowadzenie działań sanacyjnych, a w tym samym czasie gwarantuje najpełniejszą ochronę przed egzekucją. Wiąże się to jednak z utratą zarządu nad przedsiębiorstwem.

Trzeba podkreślić, iż istnieją ograniczenia, które mają wpływ na to, jaki typ restrukturyzacji można przeprowadzić w danej sytuacji. Przykładowo przyspieszone postępowanie układowe i postępowania o zatwierdzenie układu można rozpocząć tylko wtedy, gdy suma zobowiązań spornych nie wykracza ponad 15% całkowitych wierzytelności, w innym przypadku konieczne jest rozpoczęcie postępowania układowego albo sanacyjnego. Czynności restrukturyzacyjne są wielopłaszczyznowe, w związku z tym jeśli podejmujesz decyzję o ich przeprowadzeniu, ale masz wątpliwości, jaki wariant będzie najlepszy dla Twojej spółki, obowiązkowo zgłoś się po pomoc do doradcy restrukturyzacyjnego.